Beppes Mentaltest
Syfte 1 2 3 4 5
Samarbete
Föremål/Förare
 
Leker ej/leker själv/kommer ej.

 
Leker själv,kommer efter lång
tidsfördröjning/upprep uppm från
förare.
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
 
Leker själv - men kommer
 tillbaka.
 
Kommer snabbt tillbaka för
fortsatt lek/kamp.
 
Samarbete
Föremål/TL
Leker ej/leker själv/kommer ej
 
Leker själv, kommer efter lång
tidsfördröjning/upprep uppm från
testled.
Leker själv - men kommer efter
uppmaning.
 
Leker själv - men kommer
tillbaka
 
Kommer snabbt tillbaka för
fortsatt lek/kamp.

 
Gripa;
Ta tag 5 m.
 
Griper ej/nosar på föremålet

 
Griper försiktigt eller nyper i
föremålet.
 
Griper direkt men ej med hela
munnen, alt griper direkt och tappar.
 
Griper med hela munnen, ngn
tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
 
Ta tag 40 m.

 
Griper ej/nosar på föremålet

 
Griper försiktigt eller nyper i
föremålet.
 
Griper direkt men ej med hela
munnen, alt griper direkt och tappar.
 
Griper med hela munnen, ngn
tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
 
Gripa;
Hålla i 5 m.
 
Griper ej.

 
Löst bett, tappar taget vid
upprepade tillfällen.
 
Tuggar eller byter tag upprepade
gånger.
 
Tuggar/byter tag vid något
tillfälle.
 
Fast bett, håller i samtliga
moment. Alt växlar till bättre bett
1 ggr som bibehålls.
Hålla i 40 m. Griper ej.

 
Löst bett, tappar taget vid
upprepade tillfällen.
 
Tuggar eller byter tag upprepade
gånger.
 
Tuggar/byter tag vid något
tillfälle.
 
Fast bett, håller i samtliga
moment. Alt växlar till bättre bett
1 ggr som bibehålls.
Gripa;
Slita, dra 5 m.
 
Håller ej, Alt kliver ur under pas-
sivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.

 
Växlar mellan att hålla och dra
emot.
 
Drar emot tills testledaren släp-
per.
 
Rycker, drar emot - även under den
passiva delen - tills testledaren
släpper. Alt. intensivt ruskande.
Slita, dra 40 m. Håller ej, Alt kliver ur under pas-
sivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
Håller, men drar inte emot.

 
Växlar mellan att hålla och dra
emot.
 
Drar emot tills testledaren släp-
per.
 
Rycker, drar emot - även under den
passiva delen - tills testledaren
släpper. Alt. intensivt ruskande.
Förföljande

 
Startar inte eller når inte in i
banan.
 
Startar men avbryter.

 
Startar med hög fart, springer förbi
bytet. Kan vända.
 
Startar tveksamt eller håller låg
fart. Kan öka farten efter hand.
Fullföljer.
Startar med hög fart - målinriktad.

 
Förföljande;
Gripande
Nonchalerar föremålet. Alt.
springer inte fram.
Griper inte. nosar på föremålet.
 
Griper tveksamt eller med
tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper
 
Griper direkt. behåller föremålet
i minst 3 sek.
Uthållighet
 
Framme, direkt tillbaka alt. går
ej fram.
Framme, jobbar mindre än 30
sekunder.
Jobbar i 30 sekunder
 
Jobbar i 60 sekunder.
 
Jobbar i 90 sekunder, hämtas
av föraren.
Social
självsäkerhet
Ängslig, osäker går ej att hantera
 
Social osäkerhet i alla situationer
 
Social osäkerhet i flera
situationer.
Socialt säker i de flesta
situationer.
Socialt säker i alla situationer.
 
Social
Nyfikenhet
Undviker, skygg.
 
Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sig klappas.
 
Besvarar när figurant bjuder.
 
Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt
samspel
Svarar ej på lekinviter.
 
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta. Svarar snabbt på lek & lekinviter,
svår att bryta.
Svarar på lek & lekinviter.
 
Inbjuder och spelar med på lek
& lekinviter.
Handlings-
förmåga
 
Försöker inte lösa problem

 
Försöker endast kortvarigt eller
med liten aktivitet lösa uppgifter i
de flesta situationer.
Löser uppgifter i de flesta situationer.

 
Är aktiv för att lösa uppgifter i
 de flesta situationer.
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i
samtliga situationer.
 
Anpassnings-
förmåga
Anpassar med låg intensitet i
samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i
samtliga testsituationer.
Anpassar intensitet - men med
tidsfördröjning.
Anpassar intensiteten i de flesta
testsituationer.
Anpassar intensiteten i
samtliga testsituationer.
Koncentration Låg grad av koncentration i de
flesta situationer (kan utföra ovid-
kommande handlingar).
 
Koncentrerad i viss omfattning,
men med längre avbrott i flera
situationer (kan utföra ovidkommande handling).
Oftast koncentrerad, men med
 kortare avbrott i flera situationer -  alt
lång tid i en enstaka situation.
 
Koncentrerad, men med kortare
avbrott i enstaka situationer. (1-2)

 
Obruten koncentration från tagen
retning till avreaktion i samtliga situationer.
 
Avreaktion Kan ej avreagera tar mycket lång
tid för avreaktion, bygger på sig.
 
Tar lång tid för avreaktion i flera
situationer.
 
Avreagerar med någon tidsfördröj-
ning i flera situationer - alt lång tid i
en enstaka situation.
Avreagerar med någon tidsför-dröjning i enstaka situationer.
 
Avreagerar snabbt i alla
situationer.
 
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många
undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvi-
kande beteenden.
Visar minnesbilder, med enstaka
undvikande beteenden.
Visar flera minnesbilder utan
undvikande beteenden.
Visar enstaka minnesbilder utan
undvikande beteenden.
Rädsla Flyr i de flesta situationer alt.
blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstar-
ter och kontroll.
Står emot, pendlar, intensitets-
sänkning, undanmanöver.
Står emot, undanmanöver eller
ngn intensitetssänkning.
Står emot i alla testsituationer,
visar ingen rädsla.

Aggressivitet
 
Visar kvarstående aggression.

 
Visar stor aggression.

 
Visar ingen aggression/visar kortvariga
aggressionsyttringar.
 
Visar liten aggression

 
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet Går inte fram
 
Lång tid med hjälp för att gå fram.
 
Går fram med hjälp
 
Går fram utan hjälp i de flesta
situationer men med tidsfördröjning.
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
 
Skott Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alt
låsningar, kvar på platsen,
Aktivitetshöjande reaktioner.
Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll
första skottet.